ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٢  کلمات کلیدی:
قواعد درس دوم                                                              ظاهری        علامت های اعراب                          محلّی                                                          تقدیری  علامت های اعراب عبارتند از:        _ُ _ً _ٍ به این علامت ها اعراب ظاهری می گویند.هرگاه اعراب کلمه ای ظاهر شد؛ می گوییم اعراب آن کلمه ظاهری است. مثلاً در این کلمات می بینیم که اعراب کلمات، ظاهر شده پس اعراب آنها ظاهری است. القربةُ ثقیلةٌ للمرأةِ. یرسمُ الطالبُ صورةَ جبلٍ علی اللوحِ.                                                       اصلی            اعراب ظاهری                                                       فرعی اعراب ظاهری نیز دو نوع است: « اصلی » و « فرعی».اعراب اصلی همان علامت های معروفِ اعراب است که عبارت است از: نصبﹷﹱ / رفع / جرّ ٍ / جزمﹿ امّا اعرابِ فرعی، مطلبِ جدیدی است که در این درس با آن آشنا می شویم.گاهی علامت اعراب _ً_ِ_ٍ_ُ_ٌ_ْ   نیست.اعراب فرعی در  پنج مورد است:  1- اسم  مثنّی 2- اسم جمع مذکّر سالم 3- اسماء خمسه 4- اسم جمع مؤنّث  سالم 5- اسم غیر منصرف. 1- اسم مثنّی  
 مرفوعمنصوبمجرور
مفرد مذکّرتلمیذٌتلمیذاًتلمیذٍ
مفرد مؤنّثتلمیذةٌتلمیذةًتلمیذةٍ
تلمیذانِتلمیذانِتلمیذَینِتلمیذَینِ
مثنّی مؤنّثتلمیذتانِتلمیذَتَینِتلمیذَتَینِ
علامت رفعِ مثنّی ، حرف «الف» در « انِ» است.علامت نصب و علامت جر، حرف «ى» در « ـَیْنِ » اساسم جمع مذکّر سالم 
 مرفوعمنصوبمجرور
مفرد مذکّرمعلّمٌمعلّماًمعلّمٍ
جمع مذکّر سالممعلّمونَمعلّمینَمعلّمینَ
علامت رفعِ جمع مذکّر سالم، حرف «و» در «ونَ» است . علامت نصب و جرّ جمع مذکّرسالم ، حرف «ى» در «ـِینَ» است.  اسماء خَمسَة«اسماء خَمسَة» یعنی اسم های پنجگانه و عبارتند: أب: پدر/ أخ: برادر/ ذو: دارای/ حَم: پدر شوهروخویشاوندان شوهر/ فَم: دهان  از حَم و فَم چون پُر کاربرد نیستند؛ صرف نظر می کنیم. 
مرفوعمنصوبمجرور
أبوأباأبـى
أخوأخاأخى
ذوذاذى
 علامت رفعِ اسماء خمسه حرف « و» است. علامت نصبِ اسماء خمسه حرف «  ا » است.علامت جرّ اسماء خمسه حرف « ى » است.  قواعد درس سوم                           تا به حال با سه مورد اعراب فرعی آشنا شده اید و اینک مورد چهارم از اعراب فرعی:4- اسم جمع مؤنّث سالم:
 مرفوعمنصوبمجرور
مفرد مؤنّثکاتِبَةٌکاتبةًکاتبةٍ
جمع مؤنّث سالمکاتباتٌکاتباتٍ     ؟!کاتباتٍ
 در جمع مؤنّث سالم، علامت نصبﹷﹱ وجود ندارد و کلمه در  حالت نصب، کسره می گیرد. 
معرفه و نکره
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٢  کلمات کلیدی:
اسم:از نظر اینکه برای ما شناخته شده باشد یا نباشد ،به دو نوع تقسیم می شود:

 الف)اسم نکره: برشخص یاچیز نامعیَّنی دلالت دارد:کتابٌ،طالبٌ،ذئبٌ .نکره علامت خاصی ندارد .واسمی نکره است که جزء موارد شش گانه اسم معرفه نباشد تنوین لزوماًعلامت نکره نیست.اسمهای علم اگر تنوین داشته باشند بازهم معرفه هستند

 ب)اسم معرفه : بر شخص یاچیز مشخص ومعینی دلالت دارد:اللّه،تهران،المعلّم،هذا،الّذی،انتَ.....

در زبان فارسی اصل بر این است که همه اسم ها معرفه اند لذا برای نکره کردن آنها یکی از دوکار زیر را انجام می دهیم :

الف) آوردن « ی » نکره در آخر آن : کتاب .......کتابی         ب)آوردن «یک » در اول آن : کتاب ..........یک کتاب

در میان اسمهای معرفه{اسم علم،ضمیر،اشاره،موصول}به خودی خود معرفه هستند.امّآ{مُعَرَّف به الف لام ،معرَّف به اضافه}به روش خاص معرفه می شوند.رجلٌ (الرّجل)/کتابٌ(کتابُ المعلِّمِ)

اما در زبان عربی اصل بر این است که کلمات نکره هستند .به عبارت بهتر همه کلمات در زبان عربی نکره اند مگر اینکه جزو یکی از موارد ششگانه معرفه باشند.

انواع اسمهای معرفه:

1)علم: هرگاه فردی را ازمیان افراد یک جنس انتخاب کنیم ونام مشخصی را بر او بگذاریم،در زبان فارسی آن را

«اسم خاص» ودر زبان عربی«عَلَم» می گوییم:ایران،تهران،زریبار،علی،زاگرس........

2)ضمیر:انواع ضمیر جزء معرفه است:منفصل مرفوع(هوَ، هما، هم....) منفصل منصوب(اِیاّهَ،اِیاّهما..)،متصل مرفوع (ا،و،ت،ی.........)متصل منصوب ومجرور(هُ،هما،هم،ها،هما،هُنّ،کَ،کما،کُم..........)

3)موصول:موصول عام((مَن،ما))موصول خاص((الّذی،الّتی،اللذانِ،اللّتانِ،الّلاتی،الّذین..))

4)اسم اشاره:اسم اشاره مذکر((هذا،هذانِ،هذَینِ،ذاکَ،ذلِکَ....))اسم اشاره مؤنث((هذه،هاتانِ،هاتَینِ،تِلکَ،تانِکَ...)

مشترک مذکرومؤنث((هؤلاء،اولئـک،اولالکَ)) اشاره به مکان((هُنا،هُناکَ،هنالِکَ))

5)معرفه به«ال»: هر اسمی که دارای«ال» باشد(بجز اسمهای علم):المعلّم،المدرسه،الذئب،الراعی........

6) معرفه به اضافه : هراسمی که به یک اسم معرفه اضافه شود:تلمیذُ المدرسةِ،کتابُ الطّالبِ،نتیجة کِذبـهِ

         اسم دوم حتماًباید معرفه باشد.اسم اول(مضاف)نه«ال»می گیرد نه«تنوین»

نکات:

1)نشانه های اسم معرب (ال،مضاف،تنوین ـًـٌــٍ )است که باهم در یک کلمه جمع نمی شوند.یعنی اسم مضاف «ال» وتنوین نمی پذیرد واسم تنوین دار،«ال» نمی پذیرد واضافه نمی شود.واسم دارای «ال»تنوین نمی پذیرد واضافه هم نمی شود.

2)راههای معرفه کردن اسم نکره:

الف)اضافه کردن «ال»:ال+نکره=معرفه(ال+طالب=الطالب)

ب)اضافه شدن به یک اسم معرفه:نکره+معرفه=معرفه (کتاب+المعلِّم=کتابُ المعلِّم ) (کتاب+ک=کتابک)       


به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٢  کلمات کلیدی: وبلاگ فارسی ، پرشین بلاگ
کاربرگرامی
با سلام و احترام
ورود شما را به جمع کاربران و مخاطبان پرشین بلاگ تبریک عرض میکنیم.
به منظور استفاده مناسب تر از خدمات، توصیه میکنیم از آدرس های زیر بازدید نمایید:
http://amoozesh.persianblog.ir
http://support.persianblog.ir
http://help.persianblog.ir
http://fans.persianblog.ir
http://news.persianblog.ir
http://admin.persianblog.ir


باتشکر، گروه سایت های پرشین بلاگ
مهدی بوترابی